روغن اکالیپتوس

روغن اکالیپتوس از برگهای تازه درخت اکالیپتوس استخراج می شود. این درخت بومی استرالیا است و در حال حاضر در نقاط مختلف جهان رشد می کند. روغن اکالیپتوس دارای ترکیبی به نام اکالیپتول (سینئول) است که باعث خواص ضد میکروبی آن می شود. از این روغن در انواع پمادها، اسپری...