روغن بنفشه

شايد اولين تصويري که خيلي از افراد بعد از شنيدن کلمه "روغن بنفشه" به یاد می آورند، گلهاي کوچک بنفش و زرد رنگي است که در زمستان و اوايل بهار در خيابانها ديده مي شوند. گل بنفشه با نام علمی Viola به دليل رشد و گلدهي در فصل زمستان با...