روغن خشخاش

روغن خشخاش از گیاه خشخاش به دست می آید که از 3400 سال قبل از میلاد مسیح، کشت میشده است. سومریان خشخاش را گیاه شادی می نامیده اند.  کوکنار یا پپاور از نام های دیگر این گیاه می باشد. خشخاش گیاه علفی و یک ساله است و ماه های تیر...