روغن مار

مار یکی از موجودات ترسناک روی زمین است. این حیوان در فرهنگ های مختلف معانی متفاوت دارد. بعضی از اقوام آن را نشانه خوش شانسی میدانند. در برخی مناطقی این حیوان را می پرستند ولی در مناطق دیگر نشانه بدیمنی می باشد. اما مارها باوجود سمی بودن، شفابخش نیز هستند....