روغن مازو

روغن مازو از عصاره گیری فرآورده ای گیاهی و کروی شکل به نام مازو به دست می آید. مازو در واقع نوعی گال (زائده) است که از تخم گذاری حشرات بر روی شاخه های جوان درخت بلوط بدست می آید. حشرات برای تخم گذاری شاخه های تازه درخت بلوط را...