روغن کلزا

 کلزا گیاهی با گلهای کوچک زرد رنگ است.  شمال کشور هر ساله در فصل بهار با مزارع وسیع پوشیده از این گل‌های کوچک میزبان مسافران است. روغن کلزا از دانه های کوچک سیاه رنگ گیاه کلزا  بدست می آید. در کشور فرانسه از این روغن به عنوان روان کننده در...